Hefas Brandbeveiliging / Merken / Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Hieronder kunt u de meest recente inkoopvoorwaarden van Hefas Brandbeveiliging vinden. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Inkoopvoorwaarden materialen en onderaanneming
versie 2017-01 Hefas

Inhoudsopgave
Artikel 1 Opdracht
Artikel 2 Vertegenwoordiging en overleg
Artikel 3 Documentatie & Certificaten
Artikel 4 Markering
Artikel 5 Materialen
Artikel 6 Meetapparatuur, gereedschappen
Artikel 7 Kwaliteit
Artikel 8 VGW/M en VCA
Artikel 9 Voorzieningen
Artikel 10 Prijs
Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
Artikel 12 Uitvoeringsschema
Artikel 13 Voortgangscontrole
Artikel 14 Boete
Artikel 15 Overdracht rechten en plichten
Artikel 16 Garantie
Artikel 17 Aansprakelijkheid
Artikel 18 Verzekering
Artikel 19 Taal
Artikel 20 Intellectuele eigendom

Artikel 1 Opdracht
1.1 HEFAS draagt op aan de Opdrachtnemer gelijk de Opdrachtnemer in opdracht aanvaardt, de
uitvoering van alle noodzakelijke werkzaamheden en levering van goederen en/of diensten ten
behoeve van installaties zoals; brandmeld-/ontruimingsinstallaties, noodverlichtingsinstallaties
,blusmiddelen en -installaties, etc.
1.2 De geleverde goederen en/of diensten dienen te voldoen aan de normering zoals vermeld in
de bijlagen en/of op de tekening. Daar waar onduidelijkheid is zal de Opdrachtnemer
informatie inwinnen bij de Opdrachtgever.
1.3 Het Werk moet voldoen voor het doel waarvoor het is bestemd, in alle opzichten voldoen aan
hetgeen HEFAS en HEFAS opdrachtgever mogen verwachten en voorts in overeenstemming
zijn met alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften, normen en overige regelgeving van
bevoegde instanties.
1.4 Werkzaamheden, goederen en diensten die niet, dan wel niet uitputtend zijn beschreven in de
inkoopopdracht/bestelling, doch die naar hun aard en/of de verkeersopvattingen geacht
moeten worden deel uit te maken van de normale verplichtingen van de Opdrachtnemer
worden door de Opdrachtnemer uitgevoerd en geleverd, zonder dat dit aanleiding is voor
wijziging van de inkoopopdracht/bestelling.
1.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de bijlagen prevaleren deze
voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden in de bijlagen prevaleert het eerstgenoemde
document. De Opdrachtnemer zal nadat de tegenstrijdigheid hem redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn HEFAS binnen 5 werkdagen informeren over de tegenstrijdigheid. Indien de
tegenstrijdigheid niet binnen deze termijn wordt gemeld zal dit geen aanleiding kunnen zijn
voor wijziging van de voorwaarden.
1.6 Verkoopvoorwaarden van opdrachtnemer worden bij voorbaat afgewezen.
1.7 De plaats van uitvoering van de werkzaamheden is Nederland.

Artikel 2 Vertegenwoordiging & overleg
De Opdrachtnemer zal een (1) vertegenwoordiger aanstellen die in alle aangelegenheden bevoegd is
om de Opdrachtnemer te vertegenwoordigen. De aanstelling en vervanging behoeft de voorafgaande
instemming van HEFAS.

Artikel 3 Documentatie en certificaten
De Opdrachtnemer verzorgt de werkbon, onderhoudsrapporten, inspectierapporten en certificaten
indien en voor zover is overeengekomen.

Artikel 4 Markering
Alle documenten en goederen die door de Opdrachtnemer in het kader van de inkooporder/bestelling
geleverd worden dienen voorzien te zijn van: locatiegegevens, installatienummer en omschrijving.

Artikel 5 Materialen
Het gebruik van toegelaten of voorgeschreven materialen laat onverlet dat de Opdrachtnemer volledig
verantwoordelijk blijft voor een juiste uitvoering van de inkoopopdracht/bestelling.

Artikel 6 Meetapparatuur, gereedschappen
Op verzoek van HEFAS dient de Opdrachtnemer aan te kunnen tonen dat het gereedschap goed
onderhouden en goedgekeurd is.

Artikel 7 Kwaliteit
7.1 De Opdrachtnemer dient vakvolwassen onderhoudsmedewerkers in te zetten met
aantoonbare ervaring op inspectie en onderhoud van/aan brandmeldinstallaties,
ontruimingsinstallaties. De in te zetten onderhoudsmedewerkers dienen in het bezit te zijn van
een diploma basisveiligheid VCA.
7.2 Gedurende de duur van de samenwerking, en voor zover overeengekomen, dient de
Opdrachtnemer te zijn erkend als onderhoudsbedrijf volgens de Regeling BMI2011 door
KIWA-NCP (of een gelijkwaardige instelling) waarin zij erkend wordt aan alle eisen te voldoen
voor het onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties geldend in Nederland.
7.3 De Opdrachtnemer verplicht zich voor de een kwaliteitszorgsysteem toe te passen conform of
analoog aan ISO-9001.

Artikel 8 VGW/M en VCA
8.1 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke eisen aangaande de zorg voor de
arbeidsomstandigheden en de bescherming van het milieu en de voorschriften welke gelden ten
aanzien van het uitvoeren van werkzaamheden op locaties van HEFAS en haar opdrachtgevers.
Tenzij door opdrachtgever expliciet geëist is het slechts een pre als aan de richtlijnen
gesteld in de VGW/M Checklist Aannemers (VCA) wordt voldaan.
8.2 Op verzoek van HEFAS zal de Opdrachtnemer een VGW/M-plan waarin alle zaken met
betrekking tot de arbo-wet zijn geregeld in overeenstemming met de documentenplanning bij
de uitvoering van de opdracht aan HEFAS ter goedkeuring te overleggen.
8.3 De nakoming van verplichtingen ten aanzien van het VGW/M-beleid, de resultaten van de
risico-inventarisatie, de opleiding van het personeel, de informatie en communicatie alsmede
de beheersing van de VGW/M risico’s dienen te allen tijde onmiddellijk te kunnen worden
aangetoond. De uit de VCA-eisen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van
werkplekintroducties, werkplekonderzoeken, toolboxmeetings, de registratie en behandeling
van incidenten zijn tijdens de uitvoeringsfase, voor wat betreft de werkzaamheden van
Opdrachtnemer gedelegeerd aan de Opdrachtnemer. HEFAS behoudt zich het recht voor,
voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, te verifiëren of de
beleidsuitgangspunten voldoen aan de wettelijke eisen en of de vereiste
verificatiedocumenten in voldoende mate aanwezig zijn. Er dient een VGW/M dossier
samengesteld en onderhouden te worden op basis van de eisen uit de VCA, dat op de
projectlocatie aanwezig en ter inzage dient te zijn.
8.4 De Opdrachtnemer dient alle meetinstrumenten waarmee de functionaliteit van installaties,
onderdelen van installaties en gereedschappen wordt aangetoond periodiek te keuren op
basis van de door de fabrikant van de meetinstrumenten opgegeven frequentie en
specificaties. Elektrische hulpmiddelen en gereedschappen dienen jaarlijks te worden gekeurd
tegen de NEN 3140. Overige hulpmiddelen en gereedschappen die invloed kunnen hebben
op de veiligheid dienen tenminste jaarlijks te worden gekeurd. Hieronder vallen tenminste:
Hijsgereedschappen, draagbaar klimmateriaal, personen- en materiaalliften, brandblussers,
hefwerktuigen en transportmaterieel, elektrisch handgereedschap, lasdiesels en
lasapparatuur, specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen
8.5 De Opdrachtnemer dient HEFAS onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen in geval van
gevaarlijke situaties, risico’s, bijna ongevallen en ongevallen.
8.6 Alle medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma.

Artikel 9 Voorzieningen
9.1 Indien geen accommodatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld worden alle
kosten in verband met de door de Opdrachtnemer zelf te verzorgen accommodatie geacht in
de prijs te zijn begrepen.
9.2 De Opdrachtnemer dient de werkplek schoon te houden en vuil en verpakkings-materialen af
te voeren. Indien de Opdrachtnemer hierin te kort schiet en op eerste aanzegging van HEFAS
niet prompt overgaat tot herstel van de tekortkoming, zal HEFAS op kosten van de
Opdrachtnemer door derden laten schoonmaken.
9.3 Werknemers van de Opdrachtnemer dienen zich te gedragen volgens de instructies van
HEFAS. Indien medewerkers van de Opdrachtnemer hieraan geen of onvoldoende uitvoering
aan geven kunnen zij op eerste aanzegging de toegang worden ontzegd.
9.4 Het gebruik van telefoon, telefax en reproductie faciliteiten van HEFAS en haar
opdrachtgevers is niet toegestaan. Het gebruik van kantinefaciliteiten geschiedt in
overleg met de projectleider van HEFAS.
9.5 Voor het Werk benodigde gereedschappen, machines, klimmateriaal en rolsteigers behoren
tot de levering van de Opdrachtnemer.

Artikel 10 Prijs
10.1 De prijs voor de werkzaamheden en leveringen is conform separaat overeengekomen
gespecificeerde afspraken en is vast gedurende de gehele looptijd van de samenwerking
zoals tussen Hefas en haar opdrachtgever is vastgelegd. Prijsverhoging alleen na overleg en
door Hefas schriftelijk akkoord bevonden en indien minimaal 3 maanden voor ingangsdatum
verhoging voor het eerst kenbaar is gemaakt.
10.2 Meerwerk is alleen verrekenbaar als het ook voor HEFAS verrekenbaar is bij haar
opdrachtgever.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden
11.1 Facturatie geschiedt dan pas als het werk gereed is en/of materiaal is geleverd voor 100% en
alle benodigde documentatie is afgehandeld. Deze documentatie omvat tenminste een
werkbon, onderhoudsrapportage en indien van toepassing het certificaat.
11.2 De betaling van facturen zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van
de factuur. Alleen facturen waarvan de documentatie compleet is worden in behandeling
genomen en zullen worden vrijgegeven voor betaling.
Facturatie dient in 2-voud plaats te vinden onder vermelding van:
– het juiste HEFAS inkoopordernummer.
– Installatienummer, locatie en omschrijving.
Facturen die niet aan de hierboven vermelde eisen voldoen, worden teruggezonden.

Artikel 12 Uitvoeringsschema
12.1 De uitvoeringwerkzaamheden worden eventueel niet aaneengesloten verricht en dient volledig
aan te sluiten bij de planning van HEFAS en haar opdrachtgevers.
12.2 Indien de overall planning door HEFAS wordt gewijzigd zal de Opdrachtnemer deze volgen.
HEFAS is in dat geval niet tot enige vorm van schadevergoeding jegens de Opdrachtnemer
(en eventuele door hem ingeschakelde derden gehouden).
12.3 De afstemming van de werkzaamheden vindt plaats in overleg met de planner van Hefas.
Indien de voortgang niet conform het uitvoeringsschema wordt nagekomen dient de
Opdrachtnemer Hefas hiervan terstond in kennis te stellen. Hefas behoudt zich het recht voor
om de door haar nodig geoordeelde maatregelen te treffen om schade en/of vertragingen te
beperken of te voorkomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de
Opdrachtnemer.
12.4 De dagelijkse afstemming van de werkzaamheden vindt plaats in overleg met de planner van
Hefas. Afstemming vindt ook plaats wanneer het meerwerk buiten de contractsprijs betreft.
12.5 Wachttijd wordt niet vergoed.
12.6 Werkdagen voor preventief onderhoud zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot
17.00 uur.

Artikel 13 Voortgangscontrole
13.1 Indien door Hefas gewenst, zal ten behoeve van de bewaking van de voortgang en de
kwaliteit van het Werk, de Opdrachtnemer wekelijks de voortgangsrapportage op donderdag
voor 12.00 uur per mail aan de planning van Hefas op emailadres: planning@hefas.nl
13.2 HEFAS is gerechtigd om op elk door haar gewenst tijdstip en op elk door haar aangegeven
plaats controles op het Werk uit te (laten) voeren.
Bij elke vertraging dient de Opdrachtnemer onverwijld aan Hefas schriftelijk een opgaaf te
doen toekomen met vermelding van oorzaak, oplossing en maatregelen om vertragingen in de
toekomst te voorkomen.

Artikel 14 Boete
Indien de Opdrachtnemer de uit de inkoopopdracht/bestelling voortvloeiende verplichtingen
niet, nadat hij daartoe door HEFAS schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te
stellen termijn, heeft uitgevoerd dan wel conform de gestelde voorwaarden heeft uitgevoerd, is
het HEFAS toegestaan Opdrachtnemer een boete op te leggen van € 250,- per geval en per
dag dat Opdrachtnemer in gebreke is.
Bij overschrijding van de uiterste keuringsdatum van een installatie, mits verwijtbaar aan de
Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer een onmiddelijke boete van € 250,- per dag
verschuldigd.
Het maximumboete bedrag per geval bedraagt € 25.000,-.

Artikel 15 Opzegging en overdracht rechten en plichten
15.1 Indien en voor zover de samenwerking voor een onbepaalde termijn van toepassing is
kan opzegging door beide partijen geschieden door middel van een schriftelijke opzegging
met inachtneming van een opzegtermijntermijn van minimaal 1 maand.
15.2 De Opdrachtnemer kan zijn rechten en plichten (voortvloeiende) uit de
inkoopopdracht/bestelling niet overdragen aan derden, noch een ander bezwaren met
beperkte rechten dan na toestemming van HEFAS. Aan voornoemde schriftelijke toestemming
kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 16 Garantie
16.1 Levering van zaken. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het
gebruik dat HEFAS voornemens is daarvan te gaan maken en verklaart met dit gebruik bekent
te zijn. Opdrachtnemer is ingeval van de levering van zaken gehouden om op eerste
aanzegging van HEFAS voor eigen rekening alle fouten en gebreken te herstellen, welke zich
binnen een tijdsverloop van 12 maanden na inbedrijfneming of uiterlijk 18 maanden na
levering van enige zaak, met betrekking tot die zaak manifesteren, tenzij deze het gevolg zijn
van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik (zulks ten bewijze door opdrachtnemer) en
tenzij HEFAS redelijkerwijs mocht verwachten dat de betreffende fout of het betreffende
gebrek zich gedurende een langere dan de hiervoor genoemde periodes niet zou voordoen, in
welk geval voormelde verplichting tot herstel zich tot die langere periode uitstrekt.
16.2 Opdracht en aanneming van werk algemeen. Ingeval diensten worden verricht, zal
opdrachtnemer daarbij tenminste de zorg in acht nemen van een professioneel, vakbekwaam
handelend opdrachtnemer. Beschikt opdrachtnemer over bijzondere kwalificaties, dan zal de
opdracht in overeenstemming daarmee moeten worden uitgevoerd. Opdrachtnemer
garandeert dat alle diensten zullen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende
wettelijke (veiligheids-)voorschriften alsmede de voorschriften van de producent/leverancier.
16.3 Onderhoud/aanneming van werk. Alle in het kader van het door opdrachtnemer te verrichten
onderhoud (anders dan met betrekking tot programmatuur, maar reparaties daaronder mede
begrepen) te vervangen onderdelen dienen nieuw te zijn en te zijn voorzien van
fabrieksgarantie c.q. garantie van de importeur.
16.4 Opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van het door hem verrichte onderhoud en/of
uitvoering van het werk alsmede van de in het kader van de uitvoering daarvan gebruikte
materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop
de betreffende apparatuur of installatie weer door HEFAS in gebruik is genomen, tenzij de
fabrikant of toeleverancier van genoemde materialen daarop een garantie heeft verleend van
langere duur, in welk geval de door opdrachtnemer verstrekte garantie tenminste deze langere
duur heeft.
16.5 De onder de artikelleden 16.3 en 16.4 verleende garantie omvat het alsnog op juiste wijze
verrichten van ondeugdelijk verrichte werk. Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal
HEFAS opdrachtnemer hierover schriftelijk informeren. Indien het alsnog door opdrachtnemer
uit te voeren onderhoud naar het redelijke oordeel van HEFAS niet meer mogelijk of zinvol is,
heeft HEFAS recht op vervangende en aanvullende schadevergoeding.
16.6 De kosten voortvloeiende uit en samenhangende met het voornoemde herstel door derden,
zijn voor rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gehouden deze kosten aan HEFAS
te voldoen binnen 30 kalenderdagen na verzending door HEFAS van een gespecificeerde
factuur, zonder dat opdrachtnemer recht heeft op verrekening.
16.7 Opdrachtnemer zal de plaats waar de werkzaamheden zijn verricht, opgeruimd en schoon
opleveren en alle afval (vrijgekomen bouwmaterialen daaronder mede begrepen) op de
daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze afvoeren en (doen) vernietigen.
16.8 Programmatuur. Ingeval van levering van standaardprogrammatuur, waarvoor door
HEFAS een gebruikslicentie wordt verkregen, is deze eeuwigdurend, niet-exclusief en
overdraagbaar. HEFAS is tevens gerechtigd sublicenties te verlenen op basis van haar eigen
(sub) licentievoorwaarden. Ingeval van levering van maatwerkprogrammatuur berusten de
auteursrechten daarop vanaf het ontstaansmoment daarvan bij HEFAS, althans, indien zulks
rechtens niet mogelijk blijkt, is opdrachtnemer gehouden om op eerste verzoek van HEFAS de
auteursrechten aan HEFAS over te dragen.
16.9 Opdrachtnemer garandeert dat de programmatuur geen inbreuk maakt op enig intellectueel
eigendomsrecht van derden en vrijwaart HEFAS terzake iedere (vermeende) aanspraak in dat
verband. Opdrachtnemer garandeert voorts dat de programmatuur:
• gedurende vijf jaar na acceptatie daarvan door HEFAS de overeengekomen eigenschappen
bezit alsmede geëigend is voor het doel waarvoor HEFAS de programmatuur, ten tijde van de
aanschaf, gebruikt of voornemens was te gaan gebruiken, welk doel
leverancier/opdrachtnemer bekend is;
• efficiënt, deugdelijk en onderling samenhangend is geschreven;
• geschikt is voor gebruik in samenhang met de door HEFAS overigens gebruikte
programmatuur en computerapparatuur, waarvan opdrachtnemer zich op de hoogte gesteld
heeft.
16.10 Opdrachtnemer zal op eerste aanzegging van HEFAS gebreken in de programmatuur
die zich voordoen in de periode van twaalf maanden nadat de programmatuur door HEFAS in
(operationeel) gebruik is genomen, voor eigen rekening herstellen.
16.11 Herstel door derden. Indien geconstateerde fouten of gebreken dan wel ondeugdelijk
verricht onderhoud naar het redelijke oordeel van HEFAS onmiddellijk herstel vereist, en
opdrachtnemer dit herstel niet onmiddellijk kan uitvoeren, is HEFAS gerechtigd het herstel te
laten uitvoeren door een te goeder naam en faam bekend staande derde. Dit zelfde geldt
ingeval van niet-nakoming van de verplichting tot herstel van fouten, gebreken of ondeugdelijk
verricht onderhoud als bedoeld in de voorgaande artikelleden door opdrachtnemer. De kosten
voortvloeiende uit en samenhangende met het voornoemde herstel door derden, zijn voor
rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gehouden deze kosten aan HEFAS te
voldoen binnen 30 kalenderdagen na verzending door HEFAS van een gespecificeerde
factuur, zonder dat opdrachtnemer recht heeft op verrekening

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en zal HEFAS vrijwaren tegen alle schade die HEFAS
lijdt voortvloeiend uit of samenhangend met een toerekenbare tekortkoming zijdens
opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting vanuit de inkoopopdracht/bestelling of
van een door opdrachtnemer jegens HEFAS, haar ondergeschikten of jegens derden
gepleegde onrechtmatige daad. Opdrachtnemer zal zich tegen het risico van verwezenlijking
van haar potentiële aansprakelijkheden vanuit de inkoopopdracht/bestelling deugdelijk
verzekeren en deze verzekering gedurende de looptijd van de samenwerking prolongeren. Op
eerste daartoe strekkende verzoek van HEFAS zal Opdrachtnemer HEFAS inzage verlenen in
de originele verzekeringspolis(sen).
17.2 Ingeval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer als bedoeld in het voorgaande lid, is
opdrachtnemer tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die
HEFAS in redelijkheid heeft gemaakt teneinde voldoening van haar vordering te verkrijgen,
waarbij HEFAS in elk geval gerechtigd zal zijn 10% van de totale vordering met een minimum
van €250,­­aan buitengerechtelijke kosten aan opdrachtnemer in rekening te brengen, zulks
tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn en zulks tevens teneinde
opdrachtnemer tot deugdelijke nakoming aan te sporen

Artikel 18 Verzekering
De Opdrachtnemer dient de volgende verzekeringen te hebben en in stand te houden in verband met
de uitvoering van de werkzaamheden. Noch de door HEFAS en/of haar opdrachtgever afgesloten
verzekeringen, noch één der hierna genoemde verzekeringen beperkt in enig opzicht de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer:
a. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten minste € 2.500.000,– per
gebeurtenis;
b. W.A.M. verzekering voor voertuigen, al dan niet in eigendom, met een dekking welke voldoet
aan de wettelijk voorgeschreven eisen;
c. Bouw- en / of transportverzekering die het risico dekt voor verlies of schade aan apparatuur,
materialen en constructies tijdens vervoer en/of uitvoering, welke deel gaan uitmaken van,
dan wel gebruikt gaan worden ten behoeve van het Werk.

Artikel 19 Taal
Alle door de Opdrachtnemer te vervaardigen documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn
opgesteld. Alle herkenningstekens, waarschuwingen en instructies of andere informatie met
betrekking tot de levering dienen ook in deze taal te zijn opgesteld.

Artikel 20 Intellectuele eigendom
20.1 Informatie mag zonder schriftelijke toestemming van HEFAS buiten het kader van de
inkoopopdracht/bestelling door de Opdrachtnemer niet worden openbaar gemaakt of
vermenigvuldigd. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
20.2 De door HEFAS aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie mag de Opdrachtnemer niet
zonder toestemming van HEFAS gebruiken of doen gebruiken voor een ander doel dan voor
het Project.
20.3 De Opdrachtnemer vrijwaart HEFAS tegen alle aanspraken van derden ter zake van
inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht
20.4 Alle informatie die door HEFAS ter beschikking wordt gesteld dient met de grootste
zorgvuldigheid te worden beheerd. Van geen enkel document mogen (foto) kopieën worden
gemaakt en alle documenten dragen de security term “confidentieel”.

Brand is iets waar we liever niet aan denken aangezien zelfs een kleine brand al veel schade kan aanrichten. Als er sprake is van brand dan wil je je zaken op gebied van veiligheid wel goed geregeld hebben. Vanuit de overheid zijn er brandveiligheidseisen opgesteld die gericht zijn op de veiligheid van de mensen en de omgeving. Dit is van groot belang voor het voortbestaan van uw organisatie. Uit onderzoek van de Rabobank is gebleken dat van de bedrijven die volledig zijn verwoest door brand de helft binnen twee jaar failliet gaat.

In het bouwbesluit staan brandeisen beschreven zoals het voorkomen of beperken van de branduitbreiding, het veilig en snel kunnen vluchten en het voorkomen en beperken van slachtoffers. Hefas Brandbeveiliging ontzorgt u graag op alle aspecten van brandveiligheid.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close