Hefas Brandbeveiliging / Merken / Algemene voorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Hieronder kunt u de meest recente Algemene voorwaarden van Hefas Brandbeveiliging vinden. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden Hefas Branddetectie b.v.
(Handelsnaam; Hefas Brandbeveiliging)
2021-1

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen de besloten vennootschap Hefas Branddetectie B.V. hieronder kortweg aangeduid met ‘Hefas’ en haar contractpartner, hierna te noemen ‘opdrachtgever’.

Deze algemene voorwaarden zijn in dit document verdeeld in;

 1. Koop- en leveringsvoorwaarden
 2. Voorwaarden onderhoud
 3. Slotbepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en nieuwe aanbiedingen en overeenkomsten en prolongaties zoals door Hefas met Opdrachtgever zijn aangegaan en vervangen dus eventuele oude versies.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde voorbehouden. De laatste versie is altijd gedeponeerd bij de KVK Arnhem en beschikbaar op onze website www.hefas.nl

 1. Koop- en leveringsvoorwaarden
 1. Aanbieding en overeenkomst
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Hefas zaken en/of diensten aan opdrachtgever levert c.q. voor opdrachtgever verricht – ook indien deze zaken of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het van toepassing zijn van de algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De door Hefas uitgebrachte offertes blijven geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Hefas voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een overeenkomst, ook indien zij zaken levert met eigenschappen, in vergelijking met geoffreerde specificaties gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij de toeleveranciers van Hefas. Afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen, tekeningen, kleuren, dessins, maten e.d. die voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn getoond of verstrekt, vallen hier uitdrukkelijk onder.
 1. Prijs en betaling
 1. Alle prijzen van Hefas zijn exclusief BTW en andere heffingen; zij gelden voorts per stuk, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en verzendkosten naar de plaats van aflevering.
 3. Eventuele benodigde aanpassingen en/of uitbreidingen van het systeem waarover door opdrachtgever en/of derden geen informatie was verstrekt, worden op basis van nacalculatie of een aanvullende prijsopgave doorberekend.
 4. Hefas is gerechtigd kosten door te berekenen van een Inspectie Instelling voor opmaken en in standhouden van het Inspectiecertificaat (alleen van toepassing bij certificering).
 5. Hefas behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie reis- en werkuren aan de opdrachtgever door te berekenen wanneer assistentie is gewenst bij het opstellen van een programma van eisen, opleveren van installatie ten behoeve van derden, ten behoeve van doormelding of ten behoeve van certificering, tenzij anders is overeengekomen
 6. Facturen van Hefas dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien deze ontbreken dient opdrachtgever de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 8. Indien opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de afgesproken termijn (basis=30 dagen) na factuurdatum betaalt, zal opdrachtgever vanaf dat moment, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente welke gelijk is aan de wettelijke rente, ex art. 6:119a BW, per maand verschuldigd zijn aan Hefas. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan (contante-) vooruitbetaling of betaling bij aflevering (rembours), is Hefas bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.
 9. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering na aankondiging daarvan aan opdrachtgever uit handen worden gegeven aan haar rechtsbijstandsverlener, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- per factuur.
 10. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Hefas nadere zekerheid verlangen. Bij gebreke van voldoende nadere zekerheid is Hefas gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang opdrachtgever niet al zijn verplichtingen jegens Hefas inclusief de door Hefas gemaakte kosten uit voorgaande transacties heeft voldaan.
 1. Toegankelijkheid en veiligheid werkplek opdrachtgever
 1. De opdrachtgever verplicht zich, voor zover het de in opdracht gegeven werkzaamheden betreft, de toegang tot de werkplek en alle benodigde apparatuur van de projectlocatie te verzorgen.
 2. De opdrachtgever dient eventueel benodigd klimmateriaal te verzorgen alsmede een medewerker ter begeleiding. Deze klimmaterialen dienen ten allen tijden aantoonbaar veilig en goedgekeurd te zijn. Vergeefse voorrijkosten en werkuren door het ontbreken van bovengenoemde medewerking zullen in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.
 3. Vooraf dienen alle risicovolle situaties op de werkplek door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden alvorens toestemming te geven aan Hefas met de werkzaamheden een aanvang te maken.
 4. Hefas behoudt zich het recht voor werkzaamheden op te schorten totdat de situatie bij de opdrachtgever voldoet aan de wettelijke eisen en normen die voor toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek worden gesteld. Alle kosten als gevolg van deze opschorting zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een eventuele termijn voor oplevering wordt verlengd met de periode waarop de werkzaamheden van Hefas zijn opgeschort en kunnen nimmer tot schadeplichtigheid van Hefas leiden.
 1. Levering
 1. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan, voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen en aan de wettelijke eisen en normen voor veiligheid van de werkplek is voldaan.
 2. Hefas dient na de schriftelijke opdracht rekening te houden met een minimale voorbereidingstijd van 4 weken, tenzij in onderling overleg hiervan is afgeweken.
 3. Hefas is tot het doen van deelleveringen en/of deeluitvoeringen bevoegd. De leverings- en oplevertermijnen en de nadere termijn gelden in het geval van niet deugdelijke levering of uitvoering niet als overschreden indien cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte goederen of geleverde diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt. Indien in gedeelten wordt geleverd of uitgevoerd, is Hefas gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering of deeluitvoering, betaling te verlangen.
 4. Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van de toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijn- overschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijk ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet.
 5. Het risico voor het leveren gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering.
 6. Verlengd eigendomsvoorbehoud
4.6.1 Hefas behoudt zich het eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de opdrachtgever aanwezige zaken, geleverd door Hefas, worden daarom geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
4.6.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Hefas onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.6.3 Zolang Hefas nog enige vordering op de opdrachtgever heeft openstaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Opdrachtgever daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4.6.4 In geval van doorverkoop door de opdrachtgever van (nog) niet geheel betaalde goederen is de opdrachtgever verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Hefas, al haar rechten met betrekking tot deze zaken jegens die derde aan opdrachtgever over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen Hefas alsdan van de opdrachtgever te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de opdrachtgever jegens Hefas in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens Hefas, is Hefas bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van Hefas opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelde derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van Hefas op de opdrachtgever, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.
 1. Uitvoering van de Overeenkomst
 1.  Hefas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, te weten overeenkomstig de goedgekeurde ontwerp handleiding van het betreffende (branddetectie)systeem, laatste update.
 2.  Hefas is een VCA*, ISO 9001 en BMI 2011 gecertificeerd bedrijf en houdt zich aan de eisen en richtlijnen ten aanzien van veilig en verantwoord werken. Indien er voor de werkomgeving aanvullende veiligheidseisen van kracht zijn dient de opdrachtgever dit vooraf aan te geven. Hefas behoudt zich het recht voor om kostenverhogende speciale veiligheidseisen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 3.  De montage en inbedrijfstelling zullen plaatsvinden op de normale werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur, zonder onderbreking door de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 4.  De stroomkosten van de elektrische gereedschappen van Hefas komen voor rekening van opdrachtgever.
 1. Rechten van Hefas
 1. Mogelijke auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendommen of daarvan afgeleide licenties op materialen en bescheiden (zoals: adviezen, rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, modellen e.d.) die door Hefas aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij Hefas. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht, een en ander voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei wijze vermenigvuldigen, het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en het openbaar maken in enigerlei vorm of op enigerlei wijze is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hefas niet toegestaan.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriële
  eigendommen uit of van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen.
 1. Garantie
 1. Op elk geleverd en betaald goed of een verrichte en betaalde dienst verleent Hefas garantie gedurende maximaal zes maanden vanaf het moment van (deel-/)levering en/of van uitvoering van de dienst onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het goed heeft gebruikt volgens de fabrieksinstructies.
 2. In voorkomende gevallen geldt, in afwijking van de vorige twee leden, de garantietermijn, zoals die door de fabrikant of onderaannemer is vastgesteld en/of door Hefas met de fabrikant of onderaannemer is overeengekomen.
 3. De garantie van Hefas houdt in dat zij de door opdrachtgever gemelde gebreken zelf herstelt of laat herstellen of door kosteloze terbeschikkingstelling van vervangende zaken. Indien opdrachtgever reparatie ter plaatse verlangt, vallen reisuren en reis- en verblijfkosten niet onder de garantie, tenzij het materialen betreft die vastgenageld zijn aan het pand. Ook gelden deze kosten niet indien de te repareren zaak ten kantore van Hefas wordt gebracht. Bij reparatie worden de goederen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.
 4. Voor zover het gebrek slechts een deel van de levering betreft, strekt de garantieverplichting van Hefas zich slechts uit tot dit gedeelte.
 5. Toezending van onderdelen door Hefas aan opdrachtgever of vice versa in het kader van de garantieverplichting geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. In geval van bijzondere verkoop (opruiming, uitverkoop e.d.) wordt er geen garantie verstrekt op de goederen en diensten.
 7. Afgezien van het voorgaande wordt er geen garantie verleend op werkzaamheden die vallen onder “klein onderhoud” (zie de van toepassing zijnde onderhoudsovereenkomst) die door de opdrachtgever of eindgebruiker zelf uitgevoerd kunnen worden.
 8. De in dit artikel beschreven garantieverplichting wordt door Hefas slechts gestand gedaan voor zover het geconstateerde gebrek niet het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan conform de bestemming, en het gebrek terstond na ontdekking ter kennis van Hefas werd gebracht. De garantieverplichting vervalt terstond, indien komt vast te staan dat opdrachtgever eigenmachtig reparaties of veranderingen aan de door Hefas geleverde zaken uitvoerde of deed uitvoeren c.q. aanbracht of deed aanbrengen. De garantieverplichting behoeft niet gestand te worden gedaan zolang opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen.
 9. De door haar in het kader van haar garantieverplichting vervangen zaken worden weer eigendom van Hefas.
 10. Indien goederen door de opdrachtgever of door anderen dan Hefas, zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming, van welke aard ook, gehouden.
 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

8.1 Hefas verwerkt uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en overige op haar van toepassing zijnde bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2 Bij de verwerking van deze persoonsgegevens verzamelt alleen persoonsgegevens waarvoor zij een rechtmatige grondslag heeft. In de meeste gevallen zal de rechtmatige grondslag zijn de uitvoering van de contractuele verplichtingen met opdrachtgever, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

8.3 Hefas zorgt voor voldoende passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de door haar verwerkte persoonsgegevens.

8.4 Indien Hefas gebruik maakt van verwerkers dan legt zij deze verwerkers minimaal dezelfde verplichtingen als die op haar rusten uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.5 Hefas deelt nimmer persoonsgegevens met bedrijven buiten de Europese Economische ruimte, tenzij Hefas daartoe wettelijk verplicht wordt of ingeval u aam Hefas toestemming verleent voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese  Economische Ruimte. Na verkregen toestemming worden de nodige waarborgen genomen, welke door de AVG gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens in

derde landen.

8.6 Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat er toch verlies van persoonsgegevens plaatsvindt. Hefas zal het datalek zo spoedig mogelijk conform de op haar rustende verplichtingen melden indien er sprake is van een meldingsplichtige datalek.

8.7 Bovendien zal Hefas zich inspannen om eventuele schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken. Ter zake gelden onverkort de schadebeperkingen uit hoofde van de tussen partijen geldende overeenkomst dan wel de schadebeperkende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

8.8 Een datalek ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Hefas, tenzij opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk kan maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Hefas.

8.9 Hefas zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij

De opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.

Hefas op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.


 1. Voorwaarden preventief en correctief onderhoud
 1. Algemeen

Een preventief bezoek wordt 14 dagen van tevoren door Hefas gemeld. Indien de datum niet schikt dient opdrachtgever per omgaande contact op te nemen met Hefas voor een gewijzigde afspraak.

Voorafgaand aan het preventief onderhoud wordt door opdrachtgever opgegeven welke bouwkundige, organisatorische en/of ruimtewijzigingen hebben plaatsgevonden. Hefas beoordeelt aan de hand van deze gegevens of een systeem- of contractaanpassing noodzakelijk is.

Opdrachtgever zal aan het personeel van Hefas toegang verschaffen tot alle apparatuur en onderdelen, betrekking hebbend op deze overeenkomst. Een goede en veilige bereikbaarheid van alle apparatuur en onderdelen dient gewaarborgd te zijn in alle ruimten die i.v.m. werkzaamheden betreden moeten worden.

Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan een vlot verloop van de werkzaamheden en zal Hefas voorzien van een complete set actuele plattegrondtekeningen waarop alle apparatuur staat aangegeven.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, de periodieke controle en preventief onderhoud zoals omschreven in de NEN2654-1 of NEN 2654-2 indien van toepassing conform de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

Opdrachtgever geeft aan Hefas minimaal 1 Opgeleid Persoon (OP) op, die verantwoordelijk is voor het beheer van de installatie en tevens de contactpersoon voor Hefas. Vervanging van de OP dient schriftelijk aan Hefas te worden doorgegeven.

Elke vorm van bouwkundige- of werktuigkundige werkzaamheden is uitgesloten. Het monteren, aansluiten van opnemers, corrigerende organen, bekabeling etc. behoort niet tot de onderhoudsovereenkomst. Daarvoor dient dan ook een separate overeenkomst opgesteld te worden.

 1. Garantie

De garantietermijn conform A.6.1 vanaf de eerste datum van inbedrijfstelling wordt na het afsluiten van het onderhoudscontract verlengd naar 12 maanden. Verlenging geschiedt mits het contract binnen 6 maanden na inbedrijfstelling is afgesloten.

Niet onder de garantie vallen werkzaamheden die:

– noodzakelijk zijn geworden door onoordeelkundig gebruik, invloeden van buitenaf of door werkzaamheden door derden aan de installatie.

– behoren bij klein onderhoud, welke door de gebruiker uitgevoerd kunnen worden (periodieke tests, vervangen van zekeringen, handmelderglaasjes etc.).

Servicebezoeken uit deze categorie worden apart in rekening gebracht tegen het geldende tarief.

 1. 24-uurs service

Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de 24-uurs servicedienst. Hierbij verplicht Hefas zich binnen 24 uur (bij storingen aan de energievoorziening in de centrale binnen 12 uur) na ontvangst van de storingsmelding ter plaatse aanwezig te zijn. Dus ook gedurende het weekend en feestdagen. Daarbij zal Hefas binnen de grenzen van de redelijkheid alle mogelijke middelen aanwenden om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen. Storingen aan de energievoorziening in de centrale zullen binnen 24 uur verholpen zijn. Uitval van netspanning valt niet onder storingen aan de energievoorziening in de centrale.

 1. Kosten

4.1 Jaarcontracten voor onderhoud worden volledig gefactureerd bij aanvang van de contractperiode.

4.2  Jaarlijks wordt de contractprijs automatisch

        geïndexeerd aan de hand van voor Hefas van
toepassing zijnde CBS cijfers.

 1. Bij wijzigingen aan de installatie wordt een

aangepast contract met herziene contractprijs toegestuurd. Hierbij blijft het originele contract rechtsgeldig tot het nieuwe contract is getekend door beide partijen waarin expliciet is aangegeven dat het oude contract komt te vervallen.

 1. Tussentijdse storingsbezoeken die buiten de
garantie vallen worden berekend op basis van verbruikte materialen en tegen de geldende tarieven.

4.5   Kosten voor reiniging van rookmelders vallen

buiten de garantie en het onderhoudscontract.
 1.   Annuleringskosten van geplande
  onderhoudswerkzaamheden:

-Indien 3 of meer dagen voor start(dag)

van uitvoering; kosteloos.

-Indien 2 dagen voor start uitvoering; 25% van de geplande uren tegen standaardtarief.

-Indien 1 dag voor start uitvoering; 50% van de geplande uren tegen standaardtarief.

-Op de dag van uitvoering, nog niet onderweg naar de klant; 100% van de geplande uren tegen standaardtarief.

-Op de dag van uitvoering al wel onderweg of zelfs aanwezig bij de klant; 100% van de geplande uren tegen standaardtarief en voorrijkosten.

 1. Contractduur

De contractduur is 12 maanden of langer indien overeengekomen.

Contracten met een looptijd van 12 maanden worden jaarlijks stilzwijgend verlengd met 12 maanden.

Contracten die worden afgesloten voor een periode van meer dan 12 maanden worden na de betreffende looptijd van rechtswege omgezet in een contract voor 12 maanden (met indexatie) en jaarlijks stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.

Contracten kunnen ingaan:

– zonder meer, direct na de inbedrijfstelling en acceptatie door Hefas

– na controle en revisie, tegen berekening en acceptatie door Hefas

Contracten kunnen worden beëindigd:

– tot 3 maanden voor de vervaldatum door middel van een aangetekende brief.

 1. Storingen

Opdrachtgever verplicht zich alle storingen, brandmeldingen alsmede veranderingen van de bedrijfsomstandigheden direct te vermelden in het logboek en zo nodig te melden bij Hefas

te Duiven. Opdrachtgever heeft niet het recht om betalingen achter te houden bij eventueel optredende storingen.

 1. Slotbepalingen
 1. Nakoming opdrachtgever
  1. Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan Hefas te verschaffen.
  2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig dit artikel ter beschikking van de Hefas staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Hefas het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Hefas aan opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen in het belang van de voortgang van de werkzaamheden door Hefas en externe partijen. Extra kosten ontstaan door ontbreken van deze medewerking zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid van Hefas
 1. Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Hefas slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Hefas voor andere schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Hefas is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 2. De door Hefas krachtens het eerste lid te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door Hefas aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal deze schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van Hefas in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Hefas. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Hefas verleende crediteringen.
 3. De door Hefas te betalen schadevergoeding zal nimmer het bedrag dat ter zake door verzekeraar van Hefas wordt uitgekeerd te boven gaan.
 4. Een recht op schadevergoeding ontstaat slechts dan, indien opdrachtgever de schade binnen 5 dagen na het ontstaan ervan bij aangetekend schrijven aan Hefas heeft gemeld.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Hefas voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Hefas en personen die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, die verband houden met de door Hefas geleverde zaken of geleverde diensten, daaronder mede begrepen:
 • schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Hefas en van personen die in haar opdracht werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd;
 • schade die het gevolg is van een gebrek in door Hefas geleverde zaken die door opdrachtgever werden
  gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
 1. Overmacht
 1. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van de Hefas, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoerstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, weten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
 2. Indien Hefas door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel [n1]. In geval van overmacht kan opdrachtgever Hefas niet tot schadevergoeding aanspreken.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
 1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, of wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd is, door de krachtens de wet bevoegde kantonrechter.

Brand is iets waar we liever niet aan denken aangezien zelfs een kleine brand al veel schade kan aanrichten. Als er sprake is van brand dan wil je je zaken op gebied van veiligheid wel goed geregeld hebben. Vanuit de overheid zijn er brandveiligheidseisen opgesteld die gericht zijn op de veiligheid van de mensen en de omgeving. Dit is van groot belang voor het voortbestaan van uw organisatie. Uit onderzoek van de Rabobank is gebleken dat van de bedrijven die volledig zijn verwoest door brand de helft binnen twee jaar failliet gaat.

In het bouwbesluit staan brandeisen beschreven zoals het voorkomen of beperken van de branduitbreiding, het veilig en snel kunnen vluchten en het voorkomen en beperken van slachtoffers. Hefas Brandbeveiliging ontzorgt u graag op alle aspecten van brandveiligheid.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close