Hefas Brandbeveiliging / Merken / Algemene voorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Hieronder kunt u de meest recente Algemene voorwaarden van Hefas Brandbeveiliging vinden. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden Hefas Brandbeveiliging B.V. 2017-1

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen de besloten
vennootschap Hefas Branddetectie B.V. hieronder kortweg aangeduid met ‘Hefas’ en haar
contractpartner, hierna te noemen ‘opdrachtgever’.Deze algemene voorwaarden zijn in dit
document verdeeld in;

A. Koop- en leveringsvoorwaarden
B. Voorwaarden onderhoud
C. Slotbepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe aanbiedingen en overeenkomsten en
prolongaties zoals door Hefas met opdrachtgever aangegaan met ingang van 1 augustus 2016.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde voorbehouden. De laatste versie is telkens
beschikbaar op onze site www.Hefas.nl Bij grotere wijzigingen worden bestaande opdrachtgevers
schriftelijk geïnformeerd.

A. Koop- en leveringsvoorwaarden
1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten,
waarbij Hefas zaken en/of diensten aan opdrachtgever levert c.q. voor opdrachtgever
verricht – ook indien deze zaken of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn
omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Het van toepassing zijn van de algemene (inkoop-) voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 De door Hefas uitgebrachte offertes blijven geldig gedurende 90 dagen na dagtekening,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Hefas voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een overeenkomst, ook
indien zij zaken levert met eigenschappen, in vergelijking met geoffreerde specificaties
gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij
de toeleveranciers van Hefas. Afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen, tekeningen,
kleuren, dessins, maten e.d. die voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn getoond
of verstrekt, vallen hier uitdrukkelijk onder.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen van Hefas zijn exclusief BTW en andere heffingen; zij gelden voorts per stuk,
tenzij anders is aangegeven.
2.2 De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te verrichten diensten en
verzendkosten naar de plaats van aflevering.
2.3 Eventuele benodigde aanpassingen en/of uitbreidingen van het systeem waarover door
opdrachtgever en/of derden geen informatie was verstrekt, worden op basis van
nacalculatie of een aanvullende prijsopgave doorberekend.
2.4 Opdrachtnemer is gerechtigd kosten door te berekenen van een Inspectie Instelling voor
opmaken en in standhouden van het certificaat (alleen van toepassing bij
certificering).
2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie reis- en
werkuren aan de opdrachtgever door te berekenen wanneer assistentie is gewenst bij
het opstellen van een programma van eisen, opleveren van installatie ten behoeve van
derden, ten behoeve van doormelding of ten behoeve van certificering, tenzij anders is
overeengekomen.
2.6 Facturen van Hefas dienen door
opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Indien deze ontbreken dient opdrachtgever de factuur binnen dertig
dagen na factuurdatum te betalen. Onder voorwaarden kan opdrachtgever een
betalingskorting worden gegund van 1% bij betaling via automatische incasso.
2.7 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde
dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat
opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting
heeft.
2.8 Indien opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de afgesproken termijn (basis=30
dagen) na factuurdatum betaalt, zal opdrachtgever vanaf dat moment, zonder dat
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente welke gelijk is
aan de wettelijke rente, ex art. 6:119a BW, per maand verschuldigd zijn aan Hefas. Bij
niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan (contante-)
vooruitbetaling of betaling bij aflevering (rembours), is Hefas bevoegd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in
geval van een niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding
onverlet.
2.9 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering na aankondiging daarvan aan opdrachtgever uit handen worden gegeven
aan haar rechtsbijstandsverlener, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke
incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met
een minimum van € 100,- per factuur.
2.10 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Hefas nadere
zekerheid verlangen. Bij gebreke van voldoende nadere zekerheid is Hefas gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, zolang opdrachtgever niet al zijn verplichtingen jegens Hefas
inclusief de door Hefas gemaakte kosten uit voorgaande transacties heeft voldaan.

3. Toegankelijkheid en veiligheid werkplek opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever verplicht zich, voor zover het de in opdrachtgegeven werkzaamheden
betreft, de toegang tot de werkplek en alle benodigde apparatuur van de projectlocatie te
verzorgen.
3.2 De opdrachtgever dient eventueel benodigd klimmateriaal te verzorgen alsmede een
medewerker ter begeleiding. Deze klimmaterialen dienen ten allen tijden aantoonbaar veilig en goedgekeurd
te zijn. Vergeefse voorrijkosten en werkuren door het ontbreken van bovengenoemde medewerking zullen in
rekening worden gebracht tegen den geldende tarieven.
3.3 Vooraf dienen alle risicovolle situaties op de werkplek door de opdrachtgever kenbaar
gemaakt te worden alvorens toestemming te geven aan Hefas met de werkzaamheden
een aanvang te maken.
3.4 Hefas behoudt zich het recht voor werkzaamheden op te schorten totdat de
situatie bij de opdrachtgever voldoet aan de wettelijke eisen en normen die voor
toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek worden gesteld. Alle kosten als
gevolg van deze opschorting zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een
eventuele termijn voor oplevering wordt verlengd met de periode waarop de
werkzaamheden van Hefas zijn opgeschort en kunnen nimmer tot schadeplichtigheid van
Hefas leiden.

4. Levering
4.1 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor
zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen
aanbetaling volledig is voldaan, voor de uitvoering van de overeenkomst relevante
door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen en aan de wettelijke eisen en
normen voor veiligheid van de werkplek is voldaan..
4.2 De opdrachtnemer dient na de schriftelijke opdracht rekening te houden met een
minimale voorbereidingstijd van 4 weken, tenzij in onderling overleg hiervan is
afgeweken.
4.3 Hefas is tot het doen van deelleveringen en/of deeluitvoeringen bevoegd. De leverings- en
oplevertermijnen en de nadere termijn gelden in het geval van niet deugdelijke levering of uitvoering
niet als overschreden indien cliënt niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte goederen of
geleverde diensten gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt.
Indien in gedeelten wordt geleverd of uitgevoerd, is Hefas gerechtigd per factuur, betrekking hebbend
op een deellevering of deeluitvoering, betaling te verlangen.
4.4 Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle
beschikbaar zijn van de toegezegde documentatie, die het gebruik van het
geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een
beroep op termijn- overschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een
en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijk ongedaanmaking van de
tekortkoming onverlet.
4.5 Het risico voor het leveren gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van
aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering.
4.6 Verlengd eigendomsvoorbehoud
4.5.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van de nu en in de toekomst
afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op opdrachtgever,
uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de opdrachtgever aanwezige
zaken, geleverd door Opdrachtnemer, worden daarom geacht te zijn geleverd op de
onbetaalde facturen.
4.5.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft opdrachtnemer
onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de
opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle
kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.5.3 Zolang opdrachtnemer nog enige vordering op de opdrachtgever heeft
openstaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te
beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Opdrachtgever daar schriftelijke
toestemming voor heeft gegeven.
4.5.4 In geval van doorverkoop door de opdrachtgever van (nog) niet geheel betaalde
goederen is de opdrachtgever verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van
opdrachtnemer, al haar rechten met betrekking tot deze zaken jegens die derde
aan opdrachtgever over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen
opdrachtnemer alsdan van de opdrachtgever te vorderen heeft. Ter voldoening van deze
verplichting verpandt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering
voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen
jegens opdrachtnemer, is opdrachtnemer bevoegd om die derden mededeling te doen
van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De
opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste
verzoek van opdrachtnemer opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor
bedoelde derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van
10% van de openstaande vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever, met een
minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de opdrachtgever in
gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro
500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.

5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, te weten overeenkomstig de goedgekeurde
ontwerp handleiding van het betreffende (branddetectie)systeem, laatste update.
5.2 Opdrachtnemer is een VCA*, ISO 9001 en BMI 2011 gecertificeerd bedrijf en houdt zich
aan de eisen en richtlijnen ten aanzien van veilig en verantwoord werken. Indien er voor
de werkomgeving aanvullende veiligheidseisen van kracht zijn dient de opdrachtgever dit vooraf aan te
geven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kostenverhogende speciale veiligheidseisen aan
de opdrachtgever door te berekenen.
5.3 De montage en inbedrijfstelling zullen plaatsvinden op de normale werkdagen
tussen 8:00 en 17:00 uur, zonder onderbreking door de opdrachtgever, tenzij
anders is overeengekomen. 5.4 De stroomkosten van de elektrische gereedschappen van opdrachtnemer
komen voor rekening van opdrachtgever.

6. Rechten van Hefas
6.1 Mogelijke auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële
eigendommen of daarvan afgeleide licenties op materialen en bescheiden (zoals:
adviezen, rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, modellen e.d.) die door Hefas
aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking gesteld,
berusten uitsluitend bij Hefas. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht,
een en ander voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen. Het ter
beschikking stellen aan derden, het op enigerlei wijze vermenigvuldigen, het opslaan
in een geautomatiseerd gegevensbestand en het openbaar maken in enigerlei vorm of op
enigerlei wijze is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hefas niet
toegestaan.
6.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele
of industriële eigendommen uit of van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of
deze te wijzigen.

7. Garantie
7.1 Op elk geleverd en betaald goed of een verrichte en betaalde dienst verleent Hefas
garantie gedurende maximaal zes maanden vanaf het moment van levering en/of van
uitvoering van de dienst onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het goed heeft gebruikt
volgens de fabrieksinstructies.
7.2 In voorkomende gevallen geldt, in afwijking van de vorige twee leden, de garantietermijn, zoals die
door de fabrikant of onderaannemer is vastgesteld en/of door Hefas met de fabrikant of onderaannemer
is overeengekomen.
7.3 De garantie van Hefas houdt in dat zij de door opdrachtgever gemelde gebreken zelf herstelt of laat herstellen
of door kosteloze terbeschikkingstelling van vervangende zaken. Indien opdrachtgever reparatie ter plaatse verlangt,
vallen reisuren en reis- en verblijfkosten niet onder de garantie, tenzij het materialen betreft die vastgenageld zijn
aan het pand. Ook gelden deze kosten niet indien de te repareren zaak ten kantore van Hefas wordt gebracht. Bij
reparatie worden de goederen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.
7.4 Voor zover het gebrek slechts een deel van de levering betreft, strekt de
garantieverplichting van Hefas zich slechts uit tot dit gedeelte.
7.5 Toezending van onderdelen door Hefas aan opdrachtgever of vice versa in het kader van
de garantieverplichting geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.6 In geval van bijzondere verkoop (opruiming, uitverkoop e.d.) wordt er geen garantie
verstrekt op de goederen en diensten.
7.7 Afgezien van het voorgaande wordt er geen garantie verleend op werkzaamheden die
vallen onder “klein onderhoud” (zie de van toepassing zijnde onderhoudsovereenkomst)
die door de opdrachtgever of eindgebruiker zelf uitgevoerd kunnen worden.
7.8 De in dit artikel beschreven garantieverplichting wordt door Hefas slechts
gestand gedaan voor zover het geconstateerde gebrek niet het gevolg is van
onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan conform de bestemming, en het gebrek
terstond na ontdekking ter kennis van Hefas werd gebracht. De garantieverplichting vervalt
terstond, indien komt vast te staan dat opdrachtgever eigenmachtig reparaties of
veranderingen aan de door Hefas geleverde zaken uitvoerde of deed uitvoeren c.q.
aanbracht of deed aanbrengen. De garantieverplichting behoeft niet gestand te
worden gedaan zolang opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet volledig is
nagekomen.
7.9 De door haar in het kader van haar garantieverplichting vervangen zaken worden
weer eigendom van Hefas.
7.10 Indien goederen door de opdrachtgever of door anderen dan Hefas, zijn gemonteerd of
verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering
daaronder begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn
ingediend. In zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming, van welke aard
ook, gehouden.

B. Voorwaarden onderhoud
1. Onderhoud algemeen
Een preventief bezoek wordt 14 dagen van tevoren door ons gemeld. Indien de datum niet
schikt dient opdrachtgever per omgaande contact op te nemen met Hefas voor een gewijzigde afspraak.

Voorafgaand aan het preventief onderhoud wordt door opdrachtgever opgegeven welke bouwkundige,
organisatorische en/of ruimtewijzigingen hebben plaatsgevonden. Hefas beoordeelt aan de hand van
deze gegevens of een systeem- of contractaanpassing noodzakelijk is.

Opdrachtgever zal aan het personeel van Hefas toegang verschaffen tot alle apparatuur en
onderdelen, betrekking hebbend op deze overeenkomst. Een goede en veilige
bereikbaarheid van alle apparatuur en onderdelen dient gewaarborgd te zijn in alle ruimten die i.v.m.
werkzaamheden betreden moeten worden. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan een vlot
verloop van de werkzaamheden en zal Hefas voorzien van een complete set actuele plattegrondtekeningen
waarop alle apparatuur staat aangegeven.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, de periodieke controle en preventief
onderhoud zoals omschreven in de NEN2654-1 of NEN 2654-2 indien van toepassing conform de
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Opdrachtgever geeft aan Hefas minimaal 1 Opgeleid Persoon (OP) op,
die verantwoordelijk is voor het beheer van de installatie en tevens de contactpersoon voor Hefas. Vervanging van
de OP dient schriftelijk aan Hefas te worden doorgegeven.

Elke vorm van bouwkundige- of werktuigkundige werkzaamheden is uitgesloten. Het monteren, aansluiten van
opnemers, corrigerende organen, bekabeling etc. behoort niet tot de overeenkomst.

2. Garantie
De garantietermijn conform A.6.1 vanaf de eerste datum van inbedrijfstelling wordt na het afsluiten van het
onderhoudscontract verlengd naar 12 maanden. Verlenging geschiedt mits het contract binnen 6 maanden na
inbedrijfstelling is afgesloten.

Niet onder de garantie vallen werkzaamheden die:
– noodzakelijk zijn geworden door onoordeelkundig gebruik, invloeden van
buitenaf of door werkzaamheden door derden aan de installatie.
– behoren bij klein onderhoud, welke door de gebruiker uitgevoerd kunnen worden
(periodieke tests, vervangen van zekeringen, handmelderglaasjes etc.).
Servicebezoeken uit deze categorie worden apart
in rekening gebracht tegen het geldende tarief.

3. 24-uurs service
Contracthouders kunnen gebruik maken van de 24-uurs servicedienst. Hierbij verplicht Hefas zich
binnen 24 uur (bij storingen aan de energievoorziening in de centrale binnen 12 uur)
na ontvangst van de storingsmelding ter plaatse aanwezig te zijn. Dus ook gedurende het weekend en feestdagen.
Daarbij zal Hefas binnen de grenzen van de redelijkheid alle mogelijke middelen aanwenden om de storing zo spoedig
mogelijk op te lossen. Storingen aan de energievoorziening in de centrale zullen binnen 24 uur verholpen zijn. Uitval
van netspanning valt niet onder storingen aan de energievoorziening in de centrale.

4. Kosten
Contracten worden volledig gefactureerd bij aanvang van de contractperiode.
Jaarlijks wordt de contractprijs automatisch geïndexeerd aan de hand van voor Hefas van
toepassing zijnde CBS cijfers. Bij wijzigingen aan de installatie wordt een aangepast contract met herziene contractprijs
toegestuurd. Hierbij blijft het originele contract rechtsgeldig tot het nieuwe contract is getekend door beide partijen
waarin expliciet is aangegeven dat het oude contract komt te vervallen. Tussentijdse storingsbezoeken die buiten de
garantie vallen, worden berekend op basis van verbruikte materialen en tegen de geldende
tarieven. Kosten voor reiniging van rookmelders vallen buiten de garantie en het onderhoudscontract.

5. Contractduur
De contractduur is 12 maanden of langer indien overeengekomen. Contracten met een looptijd van 12 maanden worden
jaarlijks stilzwijgend verlengd met 12 maanden.
Contracten die worden afgesloten voor een periode van meer dan 12 maanden worden na de betreffende looptijd van
rechtswege omgezet in een contract voor 12 maanden (met indexatie) en jaarlijks stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.

Contracten kunnen ingaan:
– zonder meer, direct na de inbedrijfstelling en acceptatie door Hefas
– na controle en revisie, tegen berekening en acceptatie door Hefas

Contracten kunnen worden beëindigd:
– tot 3 maanden voor de vervaldatum door middel van een aangetekende brief.

6. Storingen
Opdrachtgever verplicht zich alle storingen, brandmeldingen alsmede veranderingen van de
bedrijfsomstandigheden direct te vermelden in het logboek en zo nodig te melden bij Hefas
te Duiven. Opdrachtgever heeft niet het recht om betalingen achter te houden bij eventueel
optredende storingen.

C. Slotbepalingen
1. Medewerking opdrachtgever
1.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen,
vereist voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan Hefas te verschaffen.
1.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig dit artikel ter beschikking van de Hefas staan of indien
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Hefas het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven van Hefas aan opdrachtgever in rekening te brengen.
1.3 De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen in het belang van
de voortgang van de werkzaamheden door Hefas en externe partijen. Extra kosten
ontstaan door ontbreken van deze medewerking zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

2. Aansprakelijkheid van Hefas
2.1 Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Hefas
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding
van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Hefas
voor andere schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde
winst. Hefas is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens
verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige
medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar
gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een
schriftelijke overeenkomst vormt.
2.2 De door Hefas krachtens het eerste lid te betalen schadevergoeding zal in geen geval
meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door Hefas aan
opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief
omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal
deze schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief
omzetbelasting) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van Hefas in
de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Hefas. De in dit artikel
bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever
bedongen en door Hefas verleende crediteringen.
2.3 De door Hefas te betalen schadevergoeding zal nimmer het bedrag dat ter zake door
verzekeraar van Hefas wordt uitgekeerd te boven gaan.
2.4 Een recht op schadevergoeding ontstaat slechts dan, indien opdrachtgever de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan bij aangetekend schrijven aan Hefas heeft
gemeld.
2.5 Opdrachtgever vrijwaart Hefas voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Hefas en personen
die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, die verband houden met de door
Hefas geleverde zaken of geleverde diensten, daaronder mede begrepen:
– schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Hefas en
van personen die in haar opdracht werkzaam zijn en die ter beschikking zijn
gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens
aanwijzingen;
– schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van
onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd;
– schade die het gevolg is van een gebrek in door Hefas geleverde zaken die door
opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of
in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van
opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is
van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

3. Overmacht
3.1 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van de
opdrachtnemer, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid
niet van haar kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan
grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijfsof vervoerstoringen van welke aard ook,
epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, weten of besluiten van
internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
3.2 Indien opdrachtnemer door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft
zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
zulks te zijner keuze. In geval van overmacht
kan opdrachtgever opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

4. Toepasselijk recht en geschillen
4.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
4.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of
uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem, of wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd
is, door de krachtens de wet bevoegde kantonrechter.

Brand is iets waar we liever niet aan denken aangezien zelfs een kleine brand al veel schade kan aanrichten. Als er sprake is van brand dan wil je je zaken op gebied van veiligheid wel goed geregeld hebben. Vanuit de overheid zijn er brandveiligheidseisen opgesteld die gericht zijn op de veiligheid van de mensen en de omgeving. Dit is van groot belang voor het voortbestaan van uw organisatie. Uit onderzoek van de Rabobank is gebleken dat van de bedrijven die volledig zijn verwoest door brand de helft binnen twee jaar failliet gaat.

In het bouwbesluit staan brandeisen beschreven zoals het voorkomen of beperken van de branduitbreiding, het veilig en snel kunnen vluchten en het voorkomen en beperken van slachtoffers. Hefas Brandbeveiliging ontzorgt u graag op alle aspecten van brandveiligheid.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close